پوستری از کشور فرانسه

۵۰ ضرب المثل پرکاربرد در زبان فرانسه با ترجمه فارسی

گاما

در ادامه آموزش های کاربردی زبان فرانسه، در این پست ۵۰ اصطلاح یا ضرب المثل پرکاربرد در زبان فرانسه را با ترجمه فارسی برای شما تدوین کرده ایم. ضرب المثل ها در زبان فرانسه رسمی، کارایی آنچنانی ندارند ولی در روابط دوستانه می توانند به جذاب شدن محیط گفتگو کمک کنند.

pdf   همچنین می توانید این ۵۰ ضرب المثل را بصورت PDF دانلود کنید!

از دست ندهید: دانلود آموزش رایگان بیش از ۳۰۰۰ لغت مهم زبان فرانسه

ضرب المثل فرانسوی تلفظ فارسی ترجمه فارسی
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée بُن قُنومی وو مُیو کو سانْتو دُقی نام نیک بهتر از کمربند طلا است
Bon chien chasse de race بُن شیَان شازْ دو قاس سگ خوب به دنبال نژاد خود می رود
Bon sang ne peut mentir بُن سُانگ نُ پُو مُنْتیق خون خوب نمی تواند دروغ بگوید
C’est au fruit qu’on connait l’arbre سَته اُو فْقْوی کُن کُنِه لاقبْق از میوه است که می توان درخت را شناخت
Bien mal acquis ne profite jamais بیَا مال اَکی نُو پْقوفیت ژَمِه مال حرام برکت ندارد
Assez de baratin اَسی دو باقاتِن اینقدر خود شیرینی نکن
Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe ژو وِلْوی مُنتْخِ دو کِل بوا ژو مُو شُوف بهش نشون میدم یک من ماست چقدر کره داره
Je lui apprendrai ژُو لْوی اَپْقُاندقِه بهش نشون میدم!ادبش میکنم!
Gare à toi گاقْ آ تْوا وای به حالت!
Ça ne te regarde pas سا نُو تو قوگِاقْدُ پا به تو ربطی نداره!
J’en ai rien à foutre ژُنْ نِ قیَن آ فوتْق ا به من ربطی نداره!(به من چه!)
C’est le bouquet سِلو بوکه همینو کم داشتیم!
Ça boume سا بوم اوضاع رو به راهه!
Ça gaze سا گاز رو به راهی؟
Tu me manques تو مِ مُنْک دلم واست تنگ شده!
Vouloir, c’est pouvoir وولوآ، سه پووْآخ خواستن، توانستن است
Aide-toi, le ciel t’aidera اِد توآ، لُسیِل تیدِقا از تو حرکت، از خدا برکت
Mieux vaut tard que jamais میوو وُتْ تاق کُو ژَمِ دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
Après la pluie, le beau temps اَپْقِه لَ پْلُوی، لو بوتوم پایان شب سیه، سپید است
Loin des yeux, loin du cœur لُوآن دِزْ اِیُو، لُوآن دو کُق از دل برود هر آنچه از دیده برفت
Rira bien qui rira le dernier قیِقا بیُان کی قیِقا لِو دِقنیه شاهنامه آخرش خوش است
L’habit ne fait pas le moine لَبی نُو فِه پَا لو موآن عینک سواد نمی آورد
Chat échaudé craint l’eau froide شا اِشودِه کَقْین لو فْقاد مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
Qui ne dit mot consent کی نُو دی مو کُنْسون سکوت علامت رضاست
Une hirondelle ne fait pas le printemps اون ایقونْدِل نُو فِه پَا لو پْقَنْتون با یک گل بهار نمیشه
Le temps, c’est de l’argent لو توم، سِ دو لاقْژون وقت طلاست
L’habitude est une seconde nature لابیتود اِتُون سُکُنْد ناتوق عادت طبیعت ثانوی است
Les petits ruisseaux font les grandes rivières لِه پِتی قْویسو فون لِه گْقُانْد قیویِه قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود
À bon vin point d’enseigne اَ بُن وَان پُنت دُونْسِنی مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
Qui cherche, trouve کی شَقْش، تقووْ جوینده، یابنده است
Heureux au jeu, malheureux en amour اِقو او ژوآ، مالوقُ اُنْ اَمُو در ورق خوش‌اقبال، در عشق بداقبال
Heureux au jeu, malheureux en amour اِقو او ژوآ، مالوقُ اُنْ اَمُو چیزی به‌نام نمی‌توانم وجود ندارد
Tourner sept fois sa langue dans sa bouche تُقْنِ سِت فوآ سا لونگ دُن سا بوش قبل از سخن گفتن به میزان طولانی فکر کردن
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras آن تیُان وُ مو کیو دو تو لُوقا یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ
Tout ce qui brille n’est pas or تُو سو کِی بقیَ نِ پا زُق آن‌چه برق می‌زند الزاما طلا نیست
Faire d’une pierre deux coups فِق دون پیِق دو کوپ دو پرنده را با یک سنگ شکار کردن
Vendre la peau de l’ours (avant de l’avoir tué) وُندْقُ لا پُو دو لوُقس (آوُن دو لاوُآق توِی) قبل از تخم گذاشتن مرغ،‌ جوجه‌هایش را شمردن
Vendre la peau de l’ours وُندْقُ لا پُو دو لوُقس اسم شیطان را آوردن و بلافاصله ظاهر شدن
Mieux vaut plier que rompre میوو وُو پییِق کُو قومْپق تطبیق بده و نجات پیدا کن
Les petits ruisseaux font les grandes rivières لِه پِتی قْویسو فون لِه گْقُانْد قیویِه جویبارهای کوچک رودخانه‌های بزرگ را می‌سازند
À bon entendeur, salut ابُنْ اُتوندُق، سَالو برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی است
Aide-toi, le ciel t’aidera ادْ توآ، لُسیِل تِدُوقا به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند
Autant de têtes, autant d’avis اُتون دو تِت، اُتون دَوی افراد مختلف، عقاید مختلفی دارند
L’erreur est humaine لِقوق اِتْ اومِن انسان یعنی خطا
L’habit ne fait pas le moine لابی نُ فِه پَ لو موآن لباس رهبانیت، راهب نمی‌سازد
Qui ne dit mot consent کی نُو دی مو کُنْسون سکوت علامت رضاست
Qui va lentement va sûrement کی وَ لُنْتومُن وا سوقْمُان کسی که آهسته می‌رود، مطمئن می‌رود
Tout vient à point à qui sait attendre تو ویَان اَ پوآن اَ کی سِ اَتُنْدق صبر تلخ است ولیکن بر (میوه) شیرین دارد
Qui vole un oeuf, vole un boeuf کی وُل اونْ اُف، وُل اونْ بوف تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود
L’homme ne se mesure pas à l’autre لوم نُو سُو موزیوق پَازا لوتْق فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

زمانهای قدیم در فرانسه

8 ضرب المثل رایج دیگر (قدیمی تر)

قبلا هم گفتیم که ضرب‌المثل‌ها یکی از جذابیت‌های فرهنگ هر زبان هستند و زبان فرانسه نیز از ضرب‌المثل‌های جالب و مفهومی برخوردار است. در زیر چند ضرب‌المثل فرانسوی همراه با ترجمه و توضیحات آورده شده‌اند:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

 1. ضرب المثل Qui vivra verra
  • ترجمه: هر که زنده ماند، خواهد دید.
  • توضیح: این ضرب‌المثل به معنای این است که زمان نشان خواهد داد که چه اتفاقی می‌افتد، و بهتر است صبر کنیم.
 2. ضرب المثل Les cordonniers sont les plus mal chaussés
  • ترجمه: کفش‌دوزان خود بیشترین نیاز به کفش دارند.
  • توضیح: این ضرب‌المثل به معنای این است که افرادی که مهارت یا تخصصی دارند، گاهی اوقات خودشان نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
 3. ضرب المثل Chose promise, chose due
  • ترجمه: وعده داده شده، باید اجرا شود.
  • توضیح: این ضرب‌المثل نشان‌دهنده اهمیت وفاداری به وعده‌ها و تعهدات است.
 4. ضرب المثل Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs
  • ترجمه: نباید گله را پیش از گاو قرار داد.
  • توضیح: این ضرب‌المثل بیانگر اهمیت دنبال کردن گام‌های صحیح و ترتیب در انجام کارها است.
 5. ضرب المثل Mieux vaut tard que jamais
  • ترجمه: “بهتر است دیر شد، تا هرگز.”
  • توضیح: این ضرب‌المثل تاکید بر اهمیت انجام کارها در زمان مناسب دارد.
 6. ضرب المثل On n’apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces
  • ترجمه: به میمونهای پیر نمی‌آموزند چهره کشیدن.
  • توضیح: این ضرب‌المثل نشان‌دهنده این است که افراد سنین پخته تجربه زیادی دارند و نیازی به آموزش ندارند.
 7. ضرب المثل Les murs ont des oreilles
  • ترجمه: “دیوارها گوش دارند.”
  • توضیح: این ضرب‌المثل بیانگر اهمیت احتیاط و اطمینان از اطلاعاتی است که به دیگران منتقل می‌شود.
 8. ضرب المثل Qui sème le vent récolte la tempête
  • ترجمه: هر که باد می‌کارد، گردباد خواهد برداشت.
  • توضیح: این ضرب‌المثل به این اشاره دارد که اعمال ناپسند ممکن است به مشکلات بزرگتری منجر شود.

ضرب‌المثل‌های فرانسوی علاوه بر غنا و تنوع زبانی، اصطلاحات فرهنگی و تاریخی نیز دارند که به درک عمیق‌تر از فرهنگ فرانسه کمک می‌کنند. هر گونه سوالی درباره ضرب المثل های فرانسوی دارید در بخش نظرات با چرب زبان درمیان بگذارید.

ترفندهای زبان فرانسه (کلی)

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست