انگلیسی بازرگانی

120 عبارت/جملات پرکاربرد زبان انگلیسی با موضوع تجاری (بیزینس)

گاما

این یک لیستی از عبارات پرکاربرد برای ایجاد ارتباط در جلسات تجاری است که برای بازرگانان بسیار مفید و کارآمد است. اگر قصد یادگیری انگلیسی تجاری را دارید از این لیست شروع کنید.

پرکاربردترین عبارات برای شروع جلسه

ملاقات افراد برای اولین بار

(We’ve emailed many times but/ We’ve spoken on the phone but) it’s so nice to finally meet you (face to face).

(ما خیلی از طریق ایمیل باهم در ارتباط بودیم اما/ خیلی تلفنی صحبت کردیم اما) خیلی خوشحالم که ملاقاتت کردم (رودررو)

You must be (name).   تو باید (اسم شخص) باشی

 


English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی چرب زبان، انگلیسی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان انگلیسی مثل بلبل حرف بزن!


 

Here’s my business card.   بفرمایید کارت ویزیتم

صحبت کوتاه در ابتدای جلسه

 • Did you have any trouble finding us?/ Did you have any trouble getting here?   برای پیدا کردن ما با مشکل مواجه شدید/ برای امدن به اینجا با مشکل مواجه شدید؟
 • How was your journey?/ How was your flight?   تعطیلات چطور بود؟ پروازتون چطور بود؟
 • Is this your first time (here) in (name of place)?   اولین بارتان هست که به اینجا (نام مکان) می آیید؟
 • Nice day/ Lovely day/ Horrible weather/ Rather hot/ A bit humid (today), isn’t it?   روز خوبی است/ روز دوست داشتنی است/ آب و هوای خوبی نیست/ نسبتا گرم/ هوا (امروز) کمی مرطوبه/ اینطور نیست؟

پایان مکالمه کوتاه و پرداختن به عبارات مربوط به تجارت

عبارات مورد استفاده برای عوض کردن بحث

Well (then),…/ Okay (then),…/ Right (then),…/ So,…/ Anyway,…/ Anyhow,…

بسیار خوب (سپس)/ اوکی (سپس)/ درسته (سپس)/ بنابراین/ به هرحال/ در هر صورت

صحبت کوتاه در رابطه با موضوعات مورد علاقه

 • …I’d love to chat more, but…   … دوست دارم بیشتر با شما صحبت کنم اما …
 • …you must tell me more about that later, but…  ….بعدا بیشتر باهم در این زمینه صحبت می کنیم اما
 • …it’s been lovely to catch up, but…   … به نظر دوست داشتنی می رسد اما ….

دلیل آوردن برای پایان دادن به مکالمه

 • …we have a lot to get through today, so…   …. امروز باید به موارد زیادی بپردازم بنابراین…
 • …we have to be out of here by 12, so…   … باید ۱۲ اینجا را ترک کنم. بنابراین…
 • …I have another meeting at 11, so…   …. من ساعت ۱۱ یک جلسه دیگری دارم پس…

پرداختن به عبارات مربوط به تجارت

 • … let’s get down to business/ I think we should make a start/ shall we get started…   بیایید به تجارت بپردازیم/ فکر می کنم که باید شروع کنیم/ آیا می توانیم شروع کنیم

 

حتما بخوانید: آموزش تصویری فرمول، جمله سازی و اجزای جمله در زبان انگلیسی +فیلم

زبان مورد استفاده در پیشنهاد دادن و واکنش سریع

 • …, if you don’t mind/ if that’s okay (with you).    اگر برایت مشکلی ندارد/ اگر (از نظر شما) ایرادی ندارد…،

پاسخ به موضوعات مربوط به تجارت

 • Of course./ Sure. (Let’s.)   البته/ قطعا (بیایید) (منظور شروع انجام کار است)

زبان مودبانه مورد استفاده در شروع جلسه

 • Thanks for coming (all the way here/ so far) today (so early in the morning/ on such a cold day).   ممنون که امروز تشریف آوردید (این همه راه را آمدید/ تا اینجا) (صبح خیلی زود/ در چنین روز سردی)

عملیات و اقدامات مربوط به جلسه

صحبت درمورد دستور کار

 • Does everyone have a copy of the agenda?   آیا همه برنامه دستور کار را دارند؟

معرفی موضوعات جلسه

 • As you (all/ should/ probably/ might) know,…  ،…همانطور که (همه/باید/شاید/ممکن است) می دانید
 • As I wrote in my email (yesterday/ about this meeting/ sending the agenda),…  ،…همانطورکه در ایمیلم نوشته بودم (دیروز/ در رابطه با این جلسه/ دستور کار را فرستادم)
 • The main reason for this meeting is…   دلیل اصلی برگزاری این جلسه… هست
 • What we need to decide/ talk about/ think about today is…   امروز برای تصمیم گیری/ صحبت کردن درباره/ فکر کردن به اینکه به چه چیزی نیاز داریم؟
 • The (main) topic/ subject/ aim/ objective/ purpose/ goal of this meeting is…   مبحث (اصلی)/موضوع/ هدف/ مقصود/ هدف/ نیت/ هدف این جلسه.. است

عبارات پرکاربرد در رابطه با موضوع جلسه

درخواست صحبت از دیگران/ پرسش درباره دیدگاه ها/ پرسش درباره عقاید/ درگیر کردن افراد

(Do you have/ Does anyone have) any (other/ particular) thoughts/ comments/ opinions/ views (on this)?

(آیا شما دارید/ آیا کسی دارد) (دیگر/خاصی) افکار/ دیدگاه ها/ عقاید/ دیدگاه در این رابطه (آیا کسی دیدگاه دیگر و یا خاصی در این رابطه دارد؟

What do you think (about this/ about that)?   (درباره این/ درباره آن) نظرتان چیست؟

بیان دیدگاه به صورت محکم و قوی

 • I really think…  ….من فکر می کنم واقعا
 • I strongly believe/ I really believe/ I firmly believe…  …من خیلی معتقدم/ من واقعا عقیده ام بر آن نیست/ من به شدت معتقدم
 • I’m (absolutely/ completely/ 100%) certain/ convinced/ positive that…  …من (کاملا/ خیلی/ ۱۰۰ درصد) قطعا/ بر این باورم/ عقیده ام بر این است که

بیان دیدگاه به صورت ضعیف

 • I’m no expert on this, but…  …من در این زمینه تخصص ندارم… اما
 • (I’m not sure/ certain, but) I would guess/ I would imagine/ I would suppose…   (مطمئن نیست/ اطمینان ندارم، اما) می توانم حدس بزنم/ می توانم تصور کنم/ می توانم پیشنهاد دهم
 • This is only my opinion, but…  …این تنها نظر من است، اما
 • I would probably say that…  …من احتمال می دهم که
 • In my limited experience,…  ، …براساس تجربه کمی که دارم

موافقت به صورت قاطع

 • I totally agree.   کاملا موافقم
 • (That’s/ You’re) exactly right./ Exactly!   (این/ شما) کاملا درست است/ می گویید/ دقیقا
 • (You are/ That’s) absolutely right!/ Absolutely!   (این/ شما) خیلی درست است/ می گویید/ کاملا
 • I feel exactly the same way./ I feel just the same way.   من دقیقا به همین شکل فکر می کنم_ من هم همینطور فکر می کنم

موافق بودن به صورت ضعیف/ موافقت با بی اعتنایی

 • You might be right./ You could be right./ You may be right.   شما ممکن است درست بگویید/ حرف شما می تواند درست باشد/ ممکن است درست بگویید
 • I suppose you’re right./ I guess you’re right.   فکر می کنم درست می گویید/ حدس می زنم حق با شماست

بیان دیدگاه مخالف به صورت قاطع

 • (I’m sorry but) I really don’t agree.   (متاسفم اما) من واقعا موافق نیستم
 • (I’m afraid) I have to disagree.   (متاسفم) من موافق نیستم

بیان دیدگاه مخالف به صورت ضعیف/ مخالفت به صورت مودبانه

 • (I’m afraid) I don’t really agree.   (متاسفم) من موافق نیستم
 • I’m not sure that I agree.   مطمئن نیستم موافق باشم یا مخالف
 • I mostly agree, but…  …من تقریباً موافقم اما
 • (That’s a) good point, but…  …دیدگاه خوبی است، اما
 • I feel almost the same way, but…  …منم به همین فکر می کنم اما

پیشنهاد دادن/ پرداختن به عقاید ( در زمان طوفان فکری/ بارش فکری)

 • I would suggest/ I would recommend/ I would advise…  …پیشنهاد می کنم/ توصیه می کنم/ به نظر من
 • My (main) suggestion/ recommendation/ advice would be to…   پیشنهاد (اصلی) من/ توصیه/ نظر من شاید …. باشد
 • We should (probably) consider/ think about…   ما باید (شاید) در نظر بگیریم/ درباره … فکر کنیم

درخواست شاهد/ درخواست حمایت (از نظر) درخواست دلیل

 • What makes you say that?   چه چیز باعث شد که این را بگویید

پرکاربردترین عبارات برای صحبت کردن وسط حرف دیگران (قطع صحبت دیگران و غیره)

قطع صحبت دیگران

 • Sorry to interrupt, but…  …ببخشید وسط حرفتان صحبت می کنم اما
 • Can I come here (for a moment)?   می توانم (برای چند دقیقه ای) راجب همین موضوع صحبت کنم؟
 • (Before you go on,) can I just say…?   (قبل از اینکه شروع کنید) می توانم موضوعی را بگویم…؟
 • If I can just (interrupt) (for a moment),…   ببخشید من (وسط حرفتان) (چند دقیقه ای) حرف بزنم

اجازه دادن به افراد برای صحبت کردن/ دعوت کردن افراد به صحبت کردن/ اجازه دادن برای قطع صحبت

 • (Of course/ Sure), (please) go ahead. (What would you like to say?/ Please have your say.)   (البته/ بفرمایید) (عبارت بفرمایید) (چه چیزی دوست دارید بگویید؟ بفرمایید لطفا)

اجازه ندادن برای قطع صحبت/ ادامه دادن برای صحبت کردن

 • Sorry, can I just finish this one point (first)?/ Sorry, can I just what I’m saying (first)?   ببخشید، می شود من (اول) صحبتم را تمام کنم؟/ ببخشید می شود من (اول) دیدگاهم را بگویم
 • Sorry, just one (more) thing before you have your say,…  …ببخشید من قبل از اینکه شما شروع به صحبت کردن کنید موضوعی را بگویم

دوباره صحبت کردن/ بحث را دوبارا باز کردن

 • (Now) where were we? Oh yes,…/ (Now) where was I? Oh yes,…  …(حالا) کجا بودیم (چه می گفتیم؟) بعد…، (حالا) کجا بودم (چه می‌گفتم؟) آه بله
 • (Anyway/ Well), as I was saying…  …(به هر حال، خب) همانطور که داشتم می گفتم

درخواست دادن

 • Could you (possibly) give me a hand with/ lend me a hand with…?   می توانید (ممکن است) به من کمک کنید؟ کمکی به من بکنید…؟

بررسی کردن/ واضح کردن/ مواجه شدن با مشکلات برقراری ارتباط

 • Sorry, what do you mean by…?   ببخشید، منظورتان از … چیست؟
 • (By…) do you mean…?   منظورتان چیست..؟
 • So (in other words), what you’re saying is…   (به عبارت دیگر) منظور شما چیست؟
 • Sorry, did you say… (or…)?   ببخشید آیا منظورتان … یا … است؟

کمک برای بیان موافقت (زمانی که شخص نمی تواند موافق باشد)

 • Maybe we can decide this with a show of hands.   شاید با بالا بردن دست های مووفق بتوانیم تصمیم بگیریم
 • Please raise your hand if…   اگر … دستتان را بالا ببرید
 • I think I can suggest a compromise.   فکر کنم می توانم موافقتم را بیان کنم
 • Can anyone suggest a (possible) compromise?   کسی می تواند موافقتش را بیان کند؟

حتما بخوانید: ۱۰۰ متن انگلیسی در مورد کارهای روزانه +دانلود pdf

تاخیر در بیان تصمیم/ ادامه بحث در زمان بعدی

 • We don’t seem to be making much progress (on this), so let’s continue this discussion by email, shall we?   به نظرم به نتیجه ای که باید می رسیدیم نرسیدیم (در این رابطه)، پس بیاید بعدا از طریق ایمیل بحث را ادامه دهیم، آیا می توانیم؟
 • Maybe we can come back to that later/ in a later meeting (if we have time).   ممکن است ما بعداً به این موضوع بپردازیم/ در یک جلسه دیگر (اگر زمان داشته باشیم)
 • Maybe we should sleep on this and try again next week.   به نظرم بهتر است این موضوع را ببندیم و هفته دیگر به آن بپردازیم

تغییر موضوع/ پرداختن به مسئله دیگر

 • Okay, we’ve still got a few points to get through, so…  …اوکی، ما هنوز چند نکته ای باقیمانده که به آن بپردازیم، پس
 • Right, I think we’ve covered that, so…  …درسته، فکر می کنم به این موضوع پرداختیم، پس
 • …let’s move on to the next point/ topic on the agenda, shall we?   بیایید به موضوع بعدی بپردازیم/ به موصوع بعدی در دستور کار بپردازیم؟ 
 • …let’s turn our attention to…   … بیایید در رابطه با موضوع دیگری صحبت کنیم…

پرکاربردترین اصطلاحات برای پایان دادن به جلسه

بررسی موافقت (توسط شخص/ در رابطه با هرچیز)

 • Are we (all) agreed?   همگی موافقید؟

خلاصه ای از آنچه که در رابطه با آن بحث و موافقت شده و پاسخ به آن

 • So, to summarise our discussion/ So, to sum up our agreement,…  …بنابراین برای خلاصه سازی بحثمان/ پس، برای جمع بندی بحث

حتما بخوانید: لیست تمام اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی که حتما باید بلد باشید!

بررسی اینکه هیچ موضوعی باقی نمانده و پاسخ به آن

 • Is there anything else that we need to discuss (before we finish)?   موضوعی هست که به آن پرداخته نشده باشد (قبل از اینکه بحث را پایان دهیم)؟
 • No, I think we’ve covered everything, thanks.   نه من فکر میکنم ما به همه چیز پرداخته ایم، ممنون
 • Actually, there is just one more thing (that I’d like to discuss/ that we need to discuss).   واقعا، یک موضوع باقی مانده (که دوست دارم در رابطه با آن بحث کنیم، که باید به آن بپردازیم)

پایان دادن به جلسه به آرامی/ دلیل آوردن برای پایان دادن به جلسه، و پاسخ به آن

Anyway, I’m afraid I have another meeting in 10 minutes, so we’ll have to stop there (if you don’t mind).

به هر حال، متاسفم، من یک جلسه دیگری دارم که ۱۰ دقیقه دیگر برگزار می شود، پس باید موضوع را همین جا ببندیم (اگر از نظر شما مشکلی ندارد)

Well, I think someone is waiting for this room, so shall we call it a day (if that’s okay)?

خوب، من فکر می کنم کسی منتظر است که به اتاقم بیاید پس (اگر‌مشکلی نیست) این بحث را تمامش کنیم.

So, I’d like to be able to discuss this more, but I know (name) has to be somewhere, so we’ll have to come back to it another time, I’m afraid.

پس، دوست دارم که بیشتر در این رابطه بحث کنیم، اما من می دانم (اسم شخص) باید به جایی برود، پس وقت دیگری به آن می پردازیم، متاسفم.

به پایان رساندن جلسه

So/ Okay/ Right (then), let’s call it a day/ wrap it up there (and continue…) (, shall we?)

خب/ اوکی/ درسته، (سپس)/ تمامش کنیم/ خاتمه دهیم (ادامه دهیم) (موافقید؟)

نکته مهم! در هیچ کجای اینترنت آموزش رایگان انگلیسی تجاری باکیفیت را پیدا نمی کنید. بهترین راه استفاده از جدیدترین و حرفه ای ترین بسته آموزش سریع انگلیسی تجاری-بازرگانی می باشد! (کلیک کنید)

پایان مودبانه و صمیمانه جلسه

 • Thanks, that was very useful./ Thanks, that was very productive.   ممنون، پرکاربرد و مفید بود/ مرسی، خیلی سازنده بود
 • Thanks for (all) your (great) contributions/ ideas. (They were very helpful).   بابت مشارکت (عالی)/ نظرات (همگی) شما ممنونم (خیلی مفید بود)
 • Thanks for making the time to meet us./ Thanks for taking the time to meet us.   بابت زمانی که برای این جلسه گذاشتید متشکرم/ بابت اختصاص زمان برای ملاقات ما ممنونم
 • Thanks for inviting us.   بابت دعوتتان ممنونم
 • It was great to see you (again).  از ملاقات شما (دوباره) خوشبختم
 • It was (so) nice to (finally) meet you.   خوشحالم که (بالاخره) ملاقاتتان کردم
 • Have a good weekend/ a good trip/ fun/ a good time/ a safe journey.   پایان هفته خوبی داشته باشید/ سفر خوبی داشته باشید/ خوش بگدرد/ روز خوبی داشته باشید/ سفر بی خطر

صحبت درباره برقراری ارتباط های بعدی

 • I look forward to seeing you again soon.   منتظر دیدن شما به زودی هستم
 • (As I said) I’ll (check with my boss and) get in touch/ be in contact/ email you (about)…   (همانطور که گفتم) ( با رئیسم هماهنگ می کنم) در تماس باشد/ در تماس باشد/ ایمیل بزند (دوباره)
 • See you at…/ See you next…/ See you on…/ See you soon./ See you, then./ See you then./ See you later.   شما را در ….. می بینم/ بعدا در … می بینمتان /شما را در … می بینم/ به زودی میبینمتان

حتما بخوانید: ۶ فیلم کاربردی آموزش انگلیسی تجاری-بازرگانی (فیلم رایگان+pdf)

سوال های کوتاه مناسب برای پایان دادن به جلسه

 • Do you have to go (straight) back to your office?   آیا باید (مستقیم) از اینجا به دفترتان بروید؟
 • (Do you have) any more meetings today?   آیا بازهم مرکز جلسه دیگری (دارید؟)
 • (Are you) finished for today?   کار امروزتان به پایان رسید؟
 • (Do you have) any plans for the weekend?  آیا برای آخر هفته تان برنامه ای دارید؟

 

pdf-flat   برای دانلود این مطلب به صورت PDF کلیک کنید!

واژگان، جملات و جزوات چرب زبان

واژگان کاربردی

واژگان پوشاک و لباس واژگان فرودگاه
واژگان لوازم خانه واژگان زیبای انگلیسی
واژگان فضاهای داخلی خانه واژگان حیوانات
واژگان سبزیجات واژگان ادویه جات
کار و تجارت واژگان زیبا برای توصیف افراد

اصطلاحات کاربردی

اصطلاحات کاربردی روزمره آدرس دادن
اختصارات کاربردی روزمره اصطلاحات ریاضی
۱۰۰ کلمه با معنای متفاوت در آمریکن و بریتیش تشکر و عذرخواهی
۴۵۰ اصطلاح جالب انگلیسی

جملات کاربردی

جملات شروع مکالمه و ادامه گرم آن ۱۰۰ جمله راجب کارهای روزمره
جملات و پیام های عاشقانه

دانلود جزوه،کتاب و فیلم واژگان

۳۰۰۰ واژه پرکاربرد ۶۰۰ کلمه مترادف و متضاد
۲۰۰ واژه دشوار و پرکاربرد در همه آزمونها ۶ کتاب یادگیری واژگان زبان

ترفندهای کاربردی

بهترین روش یادگیری واژگان زبان روش یادگیری زبان انگلیسی
رادتایم

حتما بخوانید!

3 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست