رنگ ها در زبان فرانسه

لیست واژه ها و جملات مهم زبان فرانسه (با ترجمه)

گاما

تعداد وازه ها و کلمات کاربردی زبان فرانسه بسیار بیشتر از آن است که بتوان در قالب یک وبسایت آن را آموخت. همانگونه که قبلا هم گفتیم نیاز است تا خودتان لیستی همراه تهیه کنید و تمام واژگان را برای یادگیری در ان بنویسید.

قبل از اینکه لیست را شروع کنیم، این نکته را باید گفت که این واژه ها و جملات فقط برای آشنایی شما با زبان فرانسوی است و برای یادگیری زبان فرانسوی نیاز به انتخاب بهترین کتاب های آموزش فرانسوی و همچنین بهترین نرم افزار های آموزش زبان فرانسه دارید.

ما این لیست کامل و جامع را بصورت ترکیب عکس و متن برای شما قرار می دهیم. با کمک این کلمات، لیست خود را کامل کنید.

۱- معادل رنگ ها در زبان فرانسه

رنگ ها در زبان فرانسه بسیار شبیه به زبان لاتین بوده و به ترتیب عکس زیر هستند:

 


french

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزش زبان فرانسه چرب زبان، زبان فرانسه رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان فرانسه رو مثل بلبل حرف بزن!


 

رنگ تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
Rouge /ʁuʒ/ قوژ قرمز
Bleu /blø/ بلو آبی
Jaune /ʒon/ ژون زرد
Vert /vɛʁ/ وِق سبز
Blanc /blɑ̃/ بِلُن سفید
Noir /nwaʁ/ نواق سیاه
Gris /ɡʁi/ گِقی خاکستری
Marron /maʁɔ̃/ ماقون قهوه‌ای
Rose /ʁoz/ قوز صورتی
Orange /ɔʁɑ̃ʒ/ اوقانْژْ نارنجی
Violet /vjɔlɛ/ ویوله بنفش
Pourpre /puʁpʁ/ پوپق ارغوانی
Turquoise /tyʁkwaz/ توقْکواز فیروزه‌ای
Argent /aʁʒɑ̃/ آقْژّنْ نقره‌ای
Or /ɔʁ/ اقْ طلایی

حتما بخوانید: شمارش ۱ تا ۱۰۰ در زبان فرانسه با تلفظ صحیح

۲- معادل روزهای هفته در زبان فرانسوی

روز تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
Lundi [lœ̃di] لوندی دوشنبه
Mardi [maʁdi] ماقْدی سه‌شنبه
Mercredi [mɛʁkʁədi] مِقْکُدی چهارشنبه
Jeudi [ʒœdi] ژودی پنج‌شنبه
Vendredi [vɑ̃dʁədi] وُنْقُدی جمعه
Samedi [samdi] سامدی شنبه
Dimanche [dimɑ̃ʃ] دیمُنْشْ یک‌شنبه
عبارت تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی
C’est lundi aujourd’hui. [sɛ lœ̃di odʒuʁdɥi] سه لوندی  اُژوقْدی امروز دوشنبه است.
J’arrive mercredi. [ʒaʁiv mɛʁkʁədi] ژاقیوِ ماقْدی سه شنبه می‌رسم.
Je travaille le vendredi. [ʒə tʁavaj lə vɑ̃dʁədi] ژو تْقاوایل لِه وُنقِدی من جمعه‌ها کار می‌کنم.
le dimanches. [le dimɑ̃ʃ] له دیمُنْش هر یک‌شنبه.

از دست ندهید: ۴ نکته مهم قبل از خرید زبان فرانسه نصرت

۳- معادل ماه های سال و تاریخ در فرانسوی

کلمه فرانسوی تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معنی فارسی

فصول سال

Été [ete] اِتِه تابستان
Automne [otɔn] اُتون پاییز
Hiver [ivɛʁ] ایوِق زمستان
Printemps [pʁɛ̃tɑ̃] پِقانتُن بهار
En été [ɑ̃n‿ete] اُن اِتِه در تابستان
En automne [ɑ̃notɔn] اُن اُتون در پاییز
En hiver [ɑ̃n‿ivɛʁ] ان ایوِق در زمستان
Au printemps [o pʁɛ̃tɑ̃] او پِقانْتُن در بهار

ماه های سال

Janvier [ʒɑ̃vje] ژُنْویه ژانویه
Février [fevʁije] فِوْقیه فوریه
Mars [maʁs] ماقْسْ مارس
Avril [avʁil] آوقیل آوریل
Mai [mɛ] مِه مه
Juin [ʒɥɛ̃] ژوئن جون
Juillet [ʒɥijɛ] ژوییه جولایه
Août [ut] اوت اوت
Septembre [sɛptɑ̃bʁ] سِپْتُمْبْقْ سپتامبر
Octobre [ɔktɔbʁ] اکتُبْقْ اکتبر
Novembre [nɔvɑ̃bʁ] نووُمْبْق نوامبر
Décembre [desɑ̃bʁ] دِسُمْبْقْ دسامبر
Mois [mwa] موا ماه
Année [ane] انِه سال
Décennie [desɛni] دِسِنی دهه
Siècle [sjɛkl] سیِکْلْ قرن
Millénaire [mileˈnɛʁ] میلِنِقْ هزاره

 

۴- معادل جمله های مهم و کاربردی زبان فرانسه

این جملات در شرایط مختلف روزمره به کار شما می آیند:

فرانسوی تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معنای فارسی
C’ est génial s‿ɛ ʒenjal سِه ژِنیال عالیه
C’ est bizarre s‿ɛ bi.zaʁ سِه بیزاق عجیبه
C’ est beau s‿ɛ bo سه بو زیباست
C’ est magnifique s‿ɛ maɲifik سه مَانیفیک فوق‌العاده است
C’ est horrible s‿ɛ ɔ.ʁibl سِه اُقیبْل وحشتناک است
C’ est incroyable s‿ɛ ɛ̃.kʁwajabl سه اِنکْقُ-وایابْل باورنکردنی است
J’ aime ʒ‿ɛm ژِم دوست دارم
J’ adore ʒ‿adɔʁ ژِ اِدوق عاشقم
Je déteste ʒə detɛst ژِ دِتِسْتْ متنفرم
Voilà vwala وُ-اِلا بفرمایید، آنجاست، خوب
Alors alɔʁ اَلُق پس،خب، بنابراین
C’ est rapide s‿ɛ ʁapid سه قَپید فوری است
Formidable fɔʁmidabl فُقمیدابْل فوق‌العاده است
Quelle est votre nom kɛl‿ɛ vuʁ nɔm کِلْ اِ وُتْقِه نُم نام شما چیست؟
Quelle est votre nationalité kɛl‿ɛ vuʁ nɑsjɔnalite کَله اَو ناسیونالیتِ ملیت شما چیست؟
De quelle couleur est də kɛl kulœʁ ɛ دُ کِل کولوق اِ چه رنگی است؟
C’ est intéressant s‿ɛz‿ɛ̃tʁesɑ̃t سِه تانْتِقیسونْ جالب است
Bonne journée bɔn ʒuʁne بُنْ ژوقْنِه روز به خیر
Vous habitez où vu.z‿abitɛ u وو زابیته اُ کجا زندگی می‌کنید؟
Très bien tʁɛ bjɛ̃ تِقه بیان عالی است، آفرین
Enchanté ɑ̃ʃɑ̃te اُنْشُنْتِ خوشبختم
Comme ça kɔm sa کوم سا همینه
À votre avis a votʁ avi اَوُتْقِ اَوی به نظر شما
Pas du tout pa dy tu پا دو تُ اصلاً این طور نیست
Sûr syʁ سْیُق مطمئن
Sûrement syʁəmɑ̃ سیُقِماُ قطعاً
Tu en es sûr ty ɑ̃n‿ɛ syʁ تْیو نِه سْیُق مطمئنی؟
ça fait sa fɛ سَا فه این چیه؟
Je t’ aime ʒə t‿ɛm ژوتْ اِمْ دوستت دارم
Je l’aime ʒə l‿ɛm ژُولْ-اِم اون رو دوست دارم
Je les aime ʒə lez‿ɛm ژو لِزَم اون‌ها رو دوست دارم
Comment ça va kɔmɑ̃ sa va کومان سا وا حالت چطوره؟
ça roule sa ʁul سا قول چطوری؟
ça bouge sa buʒ سا بوژ چطوری؟
Pas mal pa mal پا مال بدنیستم
Quoi de neuf kwa də nœf کوا دِ نُف چه خبر؟
Rien de nouveau ʁjɛ̃ də nuvo قیَنْ دو نُوو خبری نیست
De rien də ʁjɛ̃ دُ قیَن خواهش می‌کنم
Pas de quoi pa də kwa پا دُ کوا هیچ مشکلی نیست
Je suis désolé ʒə sɥi dezɔle ژوسْوی دِزولِ متاسفم
Bon appétit bɔ̃ apeti بُن آپِ تی نوش جان
A demain a dəmɛ̃ آ دومَ فردا می‌بینمت
A la prochaine a la pʁɔʃɛn آ لا پْقوشِن تا وقت دیگر
j’ ai envie ʒe ɑ ɑ̃vi ژِ اُنْوی دلم می‌خواد، میل دارم
il y a il i a ایل یَآ وجود دارد
tant mieux tɑ̃ mjøʁ تُان میُق خیلی خوبه، چه بهتر
tant pis tɑ̃ pi تُان پی متاسفانه، چه بد
assez ase اَسه کافی
abondant abɔ̃dɑ̃ ابُندان فراوان
Oui wi وی بله
Non nɔ̃ نون نه
S’il vous plaît sil vu plɛ سیل وو پْلِه لطفاً
Merci mɛʁsi مِقْسی ممنون
Merci beaucoup mɛʁsi boku مِقْسی بوکو بسیار ممنون
Bienvenu bjɛ̃vəny بیانْوُنو خوش آمدید
Pardon paʁdɔ̃ پاقْدُن ببخشید
Excusez – moi ɛkskyze mwa اِکْسْکیوزِ مُوا ببخشید
Bonjour bɔ̃ʒuʁ بُنژوق صبح بخیر (سلام)
Bonsoir bɔ̃swaʁ بُنسواق شب بخیر (سلام)
Salut saly سالو سلام (صمیمانه)
Au revoir o ʁəvwaʁ اُو قِوُو آق خداحافظ
A bientôt a bjɛ̃to آ بیُانْتُ به زودی می‌بینمت
Monsieur məsjøʁ مُسْیُو آقا
Madame madam مادام خانم
Mademoiselle madmwazɛl مادُموازِل خانم دوشیزه
Mari maʁi ماقی شوهر
Femme fam فام زن ، همسر
comment allez vous kɔmɑ̃ tale vu کومان تاله وو؟ حال شما چطوره؟
ça va sa va سا وا حالت چطوره؟
ça va bien sa va bjɛ̃ سا وا بیان خوبم
ça va mal sa va mal سا وا مال خوب نیستم
quelles nouvelles kɛl nuvɛl کَل نوول چه خبره؟
qui ki کی کی؟ چه کسی؟
qui est – ce ki ɛs sə کی اسْ؟ اون کیه؟
quoi kwa کوا چی؟
qu’est – ce que c’est  kɛ sɛ kə sɛ sɛ کَسْ- کو- سِه این چیه؟
qu’ est – ce que ça veut dire k‿ɛ sə sə sə vø diʁ کَسْ- کو- سِه وُ دیق این چه معنی می‌ده؟
quand kɑ̃ کُان کی؟ چه وقت؟
c’ est vrai s‿ɛ vʁɛ سِه وْقه درسته
pourquoi puʁkwa پُوقْ-کوا چرا؟
un moment œ̃ mɔmɑ̃ اَن مُمُو یک لحظه
je comprends ʒə kɔ̃pʁɑ̃ ژِ کومپْقُ من می‌فهمم
je ne comprends pas ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa ژِ-نُ کُومپْقُ پَ من نمی‌فهمم
est – ce que vous comprenez ɛ sə kə vu kɔ̃pʁəne اِس کُو وُ کُمْپْقُنِ آیا متوجه می شوید؟
ce n’ est pas important sə n‿ɛ paz‿ɛ̃pɔʁtɑ̃ سُ-اُن- اِپَز- اِمپوقتُ مهم نیست
ça va aller sa va ale سا وا الِ همه چیز خوبه
excusez moi de vous déranger ɛkskyze mwa də vu deʁɑ̃ʒe اِکسکیُوزِ موا دُ وو دِقُنْژِه ببخشید که زحمت دادم
laissez – moi tranquille lεse mwa tʁɑ̃kil لِسه موا تْقانْکیل راحتم بگذارید
mille fois merci mil fwa mɛʁsi میل فوا مقسی هزاران بار متشکرم
je vous en prie ʒə vu z‿ɑ̃ pʁi ژِ وُ زُن پقی خواهش می‌کنم (غیر رسمی)
je t’ en prie ʒə t‿ɑ̃ pʁi دُوما تان پری خواهش می‌کنم (دوستانه)
à votre santé a votʁ sɑ̃te اَوُتْقِ سانتُ به سلامتی شما
à vos souhaits a vo swɛ اُوُ سْوِه عافیت باشه (رسمی)
à tes souhaits a tɛ swɛ اَ تِه سْوه عافیت باشه (غیر رسمی)
est – servi ɛ sɛʁvi اِ سِقوی غذا حاضر است
ça t’intresse sa t‿ɛ̃tʁɛs سا تُانْتِقِس این برات جالبه؟
j’ en ai assez ʒɑ̃n e ne ase ژُنِ  اَسِه دیگه کافیه
j’ en ai marre ʒɑ̃n e ne maʁ ژُنِ ماق حوصلم سر رفت
Bonne nuit bɔn nɥi بُنْ نْوی شب خوش (هنگام خواب)

 

اگر این واژه ها و جملات کافی نیستند، حتما ۳۰۰ کلمه پر کاربرد و رایج در زبان فرانسوی را ببینید!

۵- افعال مهم زبان فرانسوی

فرانسوی تلفظ فونتیک فرانسوی تلفظ فارسی معنای فارسی
être [ɛtʁ] اِتْق بودن
avoir [avwaʁ] اوْوِآقْ داشتن
pouvoir [puvwaʁ] پووُاق توانستن
faire [fɛʁ] فق ساختن، انجام دادن
mettre [mɛtʁ] مِتْق گذاشتن، قرار دادن
dire [diʁ] دیق گفتن
devoir [dəvwaʁ] دوواقْ مجبور بودن، بدهکار بودن
prendre [pʁɑ̃dʁ] پقُندق گرفتن
donner [dɔne] دونِی دادن
aller [ale] اَلِه رفتن
vouloir [vulwaʁ] وولْواق خواستن
savoir [savwaʁ] سِویُق دانستن
falloir [falwaʁ] فِلوواق نیاز داشتن
voir [vwaʁ] وُاق دیدن
demander [dəmɑ̃de] دوماندِق درخواست کردن
trouver [tʁuve] تُقُوِ پیدا کردن
rendre [ʁɑ̃dʁ] قُونْدْقْ واگذار کردن، تسلیم کردن، ارائه کردن
venir [vəniʁ] وُنیق آمدن
passer [pɑse] پَاسِ گذراندن
comprendre [kɔ̃pʁɑ̃dʁ] کومْپْقآنْدْق فهمیدن
rester [ʁɛste] قِستِ ماندن
tenir [təniʁ] تونِق نگه داشتن
porter [pɔʁte] پُقْتی حمل کردن
parler [paʁle] پآقْلی صحبت کردن
montrer [mɔ̃tʁe] مونْتْق نشان دادن

اصطلاحات و ضرب المثل های روزمره فرانسه

ضرب المثل فرانسوی تلفظ فرانسوی تلفظ فارسی معادل فارسی
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée bɔn ʁənɔme vo mjø kə sɛ̃tyʁ dɔʁe بُنْ قنومِه وو میوت کو سانتِیُ دوقِ نام نیک بهتر از کمربند طلا است
Bon chien chasse de race bɔ̃ ʃjɛ̃ ʃas də ʁas بون شیُن شاس دو قاسْ سگ خوب به دنبال نژاد خود می رود
Bon sang ne peut mentir bɔ̃ sɑ̃ nə pø mɑ̃tiʁ بون سانو پُه مُتیقْ خون خوب نمی تواند دروغ بگوید
C’est au fruit qu’on connait l’arbre sɛ o fʁɥi kɔ̃ nɛ l‿aʁbʁ سِتو فقی کُن کُنه لاقبَاقْ از میوه است که می توان درخت را شناخت
Bien mal acquis ne profite jamais bjɛ̃ mal akiz nə pʁɔfit ʒamɛ بییُن مال اکیی نُ پِقفیت ژَمِ مال حرام برکت ندارد
Assez de baratin ase də baʁatɛ̃ اَسِه دِ باقاتین اینقدر خود شیرینی نکن
Je vais lui montre de quel boi je me chauffe ʒə vɛ lɥi mɔ̃tʁ də kɛl bwa ʒə mə ʃof ژوو وی لی مونْتْقِ دو کِلْ بُوا جه مِ شُف بهش نشون میدم یک من ماست چقدر کره داره
Je lui apprendrai ʒə lɥi apʁɑ̃dʁe ژوو وی آپْقُنْدقِه بهش نشون میدم!ادبش میکنم!
Gare a toi ɡaʁ a twa گاق آ تُوا وای به حالت!
Ca ne te regarde pas sa nə tə ʁəɡaʁd pa سا نِو تُه قِگاد پا به تو ربطی نداره!
J’en ai rien a foutre ʒ‿ɑ̃n‿e ʁjɛ̃ a futʁ ژُن اِه قیان آ فوتْق به من ربطی نداره!(به من چه!)
C’est le bouquet sɛ lə bukɛ سِ لو بوکِ همینو کم داشتیم!
Ca boume sa bum کا بومِ اوضاع رو به راهه!
Ca gaze sa ɡaz کا گاز رو به راهی؟
Tu me manques ty mə mɑ̃k تو مِ مُنْکْ دلم واست تنگ شده!
Vouloir, c’ est pouvoir vulwa, sɛ puvwaʁ وولْوا، سی پووا خواستن، توانستن است
Aide-toi, le ciel t’aidera εd twa, lə sjɛl tεdəʁa اد تُوا، لُ سیِی الْتِادقا از تو حرکت، از خدا برکت
Mieux vaut tard que jamais mjø vo taʁ kə ʒamɛ میوو وو تاق که جِمِی دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
Après la pluie, le beau temps apʁɛ la plɥi, lə bo tɑ̃ آپقِی لا پْلوی، لو بو تِم پایان شب سیه، سپید است
Loin des yeux, loin du coeur lwɛ̃ dɛzjø lwɛ̃ dy kœʁ لُواین دوزِ او لواین دو کوق از دل برود هر آنچه از دیده برفت
Rira bien qui rira le dernier ʁiʁa bjɛ̃ ki ʁiʁa lə dɛʁnje قیقا بیانْ کی قیقَ لِه دُقنی شاهنامه آخرش خوش است
L’ habit ne fait pas le moine labi nə fɛ pa lə mwan لابی نُه فِه پا لِ مُوان عینک سواد نمی آورد
Chat échaudé craint l’ eau froide ʃa eʃode kʁɛ̃ lo fʁwa شا اِ شودِ کْقِنْ لو فْقواد مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد
Qui ne dit mot consent ki nə di mo kɔ̃sɑ̃ کی نو دی مو کُنْسون سکوت علامت رضاست
Une hirondelle ne fait pas le printemps yn iʁɔ̃dɛl nə fɛ pa lə pʁɛ̃tɑ̃ اونْ ایقونْدِل نو فی پا لِه پْقِنْتون با یک گل بهار نمیشه
Le temps, c’ est de l’ argent lə tɑ̃, sɛ də laʁʒɑ̃ لِه تُان، سی دُ لاقژُنت وقت طلاست
L’ habitude est une seconde nature labityd ε yn səɡɔ̃d natyʁ لابیتو دْ اِت اون سوگوند ناتْوُقْ عادت طبیعت ثانوی است
Les petits ruisseaux font les grandes rivières le pəti ʁɥiso fɔ̃ le ɡʁɑ̃d ʁivjɛʁ لِه پُتی قْوُسو فون لِه گُانْدْ قی ویِقْ قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود
À bon vin point d’ enseigne a bɔ̃ vɛ̃ pwɛ̃ d‿ɑ̃sɛɲ آ بون وان پو نود  انْسِنیِ مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
Qui cherche, trouve ki ʃɛʁʃ tʁuv کی شِقْشْ، تْقووْ جوینده، یابنده است
Heureux au jeu, malheureux en amour œʁøz‿o ʒø, maløʁøz‿ɑ̃n‿amuʁ اقو او ژو، مال اقو اون اِموق در ورق خوش‌اقبال، در عشق بداقبال
Tourner sept fois sa langue dans sa bouche tuʁne sɛt fwa sa lɑ̃ɡ dɑ̃ sa buʃ توقْنِه سِت فوا سِ لانگِ دُانسْ سِ بوش قبل از سخن گفتن به میزان طولانی فکر کردن
Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras œ̃ tjɛ̃ vo mjø kə dø ty loʁa آنْ تیان وو میوت کو دو تو لوقآ یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ
Tout ce qui brille n’est pas or tu sə ki bʁij nɛ pa zɔʁ تو سُ کی بْقین ِ پا زوق هر گردی گردو نیست
Faire d’une pierre deux coups fεʁ dyn pjɛʁ dø ku فِقْ دین پیِقْ دو کو دو پرنده را با یک سنگ شکار کردن
Vendre la peau de l’ours (avant de l’avoir tué) vɑ̃dʁ la po də luʁ (avɑ̃ də lavwaʁ tɥe) وُانْدْقِ لا پو دِ لووق (آوانْتْ دِ لاواقْ تووِه) قبل از تخم گذاشتن مرغ،‌ جوجه‌هایش را شمردن
Mieux vaut plier que rompre mjø vo plje kə ʁɔ̃pʁ میوو وو پِلیِه کِه قوپْق تطبیق بده و نجات پیدا کن
Les petits ruisseaux font les grandes rivières lɛ pəti ʁɥiso fɔ̃ le ɡʁɑ̃d ʁivjɛʁ لِه پُتی قْوُسو فون لِه گُانْدْ قی ویِقْ جویبارهای کوچک رودخانه‌های بزرگ را می‌سازند
À bon entendeur, salut a bɔ̃ ɑ̃tɑ̃dœʁ, saly آ بون اُنْتونْدوقْ، سالو برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی است
Aide-toi, le ciel t’aidera εd twa, lə sjɛl tεdəʁa اِد توا، لُه سیِی الْتُادُقا به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند
Autant de têtes, autant d’avis otɑ̃ də tɛt, otɑ̃ davi اوتُن دِ تِتْ، اوتُن دِ اِوی افراد مختلف، عقاید مختلفی دارند
L’erreur est humaine l‿eʁœʁ ε ɵmɛn لِه قاقْ اِه  تْهْومِن انسان یعنی خطا
L’habit ne fait pas le moine labi nə fɛ pa lə mwan لابی نُه فِه پا لِ مُوان لباس رهبانیت، راهب نمی‌سازد
Qui va lentement va sûrement ki va lɑ̃təmɑ̃ va syʁmɑ̃ کی وا لُانْتْمو وِ سیوقْمونْ کسی که آهسته می‌رود، مطمئن می‌رود
Tout vient à point à qui sait attendre tu vjɛ̃ a pwɛ̃ a ki sɛt atɑ̃dʁ تو ویان آ پوآ کیسْ اِتُنْدق صبر تلخ است ولیکن بر (میوه) شیرین دارد
Qui vole un œuf, vole un bœuf ki vɔl œ̃ nœf, vɔl œ̃ bœf کی وول اون اوف، وول اون بوف تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود
L’homme ne se mesure pas à l’autre l‿ɔm nə sə məzyʁ pa a l لُهْمْ نُه سِ موزیُق پازا لوتْق فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه

حتما بخوانید: آموزش ۳۰۰۰ واژه زبان فرانسه

مطالب کاربردی عبارات فرانسوی

ترفندهای زبان فرانسه (کلی)

دانلود منابع مفید زبان فرانسه

این لغات و جملات جزو پرکاربردترین ها در زبان فرانسه هستند.

حتما بخوانید!

4 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • sadiq mirzarahimi
  خرداد 15, 1398 9:04 ق.ظ

  .Ils étaient beaux
  Merci pour votre formation pratique

  پاسخ
 • از زحمات شما متشکرم بسسسسیار عالی برای نو آموزان اگر امکان داره باز هم جمله های بیشتری نشر کنید ممنون

  پاسخ
 • با سلام ، من فرانسه هستم حدودا پنجاه سال میشود ، مناسانه دلسرد شدم وقتی در ابتدا در معرفی واژگان فرانسوی به هنگام تلفظ فارسی ان مشاهده کردم چقدر غلط از نظر تلفظ دارا هستند .
  Noire که سیاه رنگ را گویند تلفظ واژه به فارسی شما نوشته اید ( نواق ) در صورتی که ( نوعار ) درست تر است یا رنگ سبز ( verte ) میشود ( ورر)
  که تلفظ ان بخاطر دارا نبودن علائم صدا دار در تایپ تلفنم مجبورم به لاتین بنویسم تا چرا ها مشخص شوند ، اوای V به فرانسوی و با کسره زیر واو خوانده میشود با پوزش ( ور نزن ) .
  کافیست با کسی که به زبان فرانسه تسلط دارد همکاری کنید ، چون خطا های زیادی دیدم متاسفانه و حیف است که این دو خواهر زبانی با هم انقدر غریبه بنظر برسند . با تشکر

  پاسخ
  • میلاد حیدری
   اردیبهشت 14, 1403 6:14 ق.ظ

   درود وتشکر از نظر ارزشمند شما هموطن عزیز. دقیقا به همین دلیل هست که تلفظ همه واژگان رو با فونتیک انگلیسی هم درج کرده ایم، تلفظ فارسی اخیرا بعد از درخواست تعداد زیادی کاربر افزوده شده و همانطور که مطلع هستید بخوبی قادر به بیان تلفظ فرانسه نیست اما میتواند مفید باشد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست